Visie - VZW Sint-Franciscusscholen

Katholiek
e-mail:            info@vzw-sfscholen.be

telefoon:        09 360 44 06 (Administratie: 8 u - 17 u)
Erasmusaccreditatie
Ga naar de inhoud
Wie kinderen wil bewegen,
begeleiden,
zal mee opgaan in hun wereld
van vreugde en interesse,
van studie en arbeid,
in de stilte van gebed en viering
en elk moment waar het onuitsprekelijke
ter sprake komt …
Wie kinderen wil bewegen,
begeleiden,
moet van ze houden:
luisteren naar hun diepste verlangens,
mee zoeken
op de nieuwe weg van hun geest,
een steun zijn bij de soms moeilijke stappen
van droom naar daad …
Wie kinderen wil bewegen,
begeleiden,
zal de waarden voorleven
waaraan het kind zich kan rechttrekken …
Wie kinderen wil bewegen,
begeleiden,
zal niet geven om veel te ontvangen,
maar krijgt wel: vriendschap, vreugde, pijn,
en de grote kans en de stuwing
om zelf bewogen te worden …

WERKEN AAN EEN GEÏNTEGREERD ONDERWIJSINHOUDELIJK AANBOD.  

Onze leerkrachten kijken samen met de kinderen op een positieve maar kritische manier naar hun leren.  Ze reflecteren samen met de kinderen en stimuleren ook zelfreflectie.  Op deze manier willen we hen een genuanceerd, realistisch en positief zelfbeeld bijbrengen.  
 Wij beogen dat onze kinderen efficiënt en goed  kunnen functioneren in de wereld.  Daarom is het belangrijk dat kinderen verschillende competenties ontwikkelen.  De specifieke inzichten, kennis, vaardigheden en attitudes die ze hiervoor nodig hebben, zijn terug te vinden in het ontwikkelingsplan en de leerplannen van het katholiek basisonderwijs.  Hierop baseren wij onze lessen of wij gaan uit van methodes die daarop gebaseerd zijn.  Zij rijken ons doelen aan en ordenen deze zodat er een horizontale en verticale samenhang is.  

WERKEN AAN EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT

Wij leren de kinderen samen te leven met anderen, open te staan voor wie ze ontmoeten. Zij volgen verplicht de lessen godsdienst waarin het christelijk geloof uitdrukkelijk aan bod komt.  Zij moeten echter niet praktiseren.  Ze gaan mee naar de eucharistievieringen, maar hoeven niet mee te doen aan het gebed.  Zij maken kennis met Jezus als een historisch figuur.  Zowel in de lessen godsdienst als in de andere lessen komen zinsvragen aan bod.  De kinderen met andere levensbeschouwingen kunnen hier verrijkend werken.  We leren alle kinderen om respectvol om te gaan met elkaar.
Onze scholen geven hierin het voorbeeld door zich te profileren als een dialoogscholen.  Wij zijn katholiek gelovig, maar staan open voor andere levensvisies en levenshoudingen.  Dus ook voor kinderen die anders- of niet-gelovig zijn, is plaats in onze scholen. Van iedereen die deel uitmaakt van de school wordt dan ook verwacht dat ze loyaal achter de identiteit van de school gaan staan.

Wij willen onze kinderen en leerlingen een christelijk mens- en wereldbeeld bijbrengen door 2 bakens als richtpunten te gebruiken. Namelijk uniciteit en verbondenheid.  


WERKEN AAN EEN STIMULEREND OPVOEDINGSKLIMAAT EN EEN DOELTREFFENDE DIDACTISCHE AANPAK.

Wij willen dat elk kind zich goed voelt op onze school en willen daarom werk maken van een pedagogisch klimaat dat een geest van openheid, optimisme en geduld uitademt. Wij willen de kinderen benaderen met respect voor hun uniciteit.
 
Daarnaast willen we de kinderen de school laten ervaren als een veilige leefgemeenschap. Wij willen de kinderen bijbrengen dat gelukkig samenleven maar mogelijk is als de gemaakte afspraken door iedereen worden nageleefd. Het is dus belangrijk kinderen sociaal vaardig te maken.

WERKEN AAN DE ONTPLOOIING VAN IEDER KIND, VANUIT EEN BREDE ZORG.
 
Klasleerkrachten kunnen bij het geven van zorg rekenen op de steun van elkaar, de directie en de zorgcoördinator.  Indien nodig wordt het CLB of externe hulpverleners ingeschakeld.  In welke fase van het zorgcontinium we ons ook bevinden, het is steeds belangrijk dat er overleg en samenwerking is.  Zowel binnen het team als met de ouders, de opvoeders en de externen.  
 
Zorginitiatieven vanaf de kleuterschool worden gecoördineerd door onze “zoco”, bijgestaan door medewerkers op kleuter- en lager niveau. Zij ondersteunt en coördineert in samenspraak met de directeur het zorgbeleid. Samen vormen zij ons zorgteam.
Ze ondersteunen de klastitularis, die de spilfiguur is in ons zorgbeleid.
Voor bijzondere zorgvragen doet de school beroep op de samenwerking met ouders, CLB, de school voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra
 
In ons zorgbeleid is een positief zelfbeeld heel belangrijk. In de groei naar volwassenheid maken wij er werk van om kinderen te leren vertrouwen in hun eigen kunnen.
 
We geloven in het klassikale lesgeven met een degelijke instructie van de leerkracht.
 
In onze klasorganisatie streven we naar een afstemming van ons onderwijsaanbod en het leerproces op de ontwikkeling van het (individuele) kind.

WERKEN AAN DE SCHOOL ALS GEMEENSCHAP EN ALS ORGANISATIE.

Elke dag willen wij groeien om ons onderwijs over de klassen heen op elkaar af te stemmen en verder te bouwen op het beheersingsniveau van de kinderen. Wij bepalen jaarlijks een aantal prioriteiten, om op die manier ons onderwijs bij te sturen en te optimaliseren.
 
Door af en toe projectmatig te werken op school- en klasniveau willen we aandacht geven aan de zinvolle samenhang van verschillen leergebieden.
Wij streven naar een leren dat zin heeft en zin geeft. Hiermee bedoelen we niet het leren van weetjes en vaardigheden op zich, maar een leren waarbij wij kinderen begeleiden om op een vaardige manier hun eigen leren en leven in handen te nemen.
Wij beseffen heel goed dat een positieve ingesteldheid het uitgangspunt is van onze opvoeding en ons onderwijs.
Wij proberen kinderen actief te betrekken in hun leren en leven op school.
 
In ons onderwijsleerproces proberen wij rekening te houden met de mogelijkheden van het kind. Wij geloven in de groeikansen van elk kind en proberen binnen de mogelijkheden van onze school elke kind te begeleiden in die groei. Dit altijd in goeie communicatie met alle betrokken partijen.
Daarom zijn we als lid van het schoolteam maximaal bereikbaar en proberen wij naast persoonlijk contact en schriftelijke correspondentie, ook te communiceren via digitale weg met onze leerlingen en/of hun ouders. Wij zijn ervan overtuigd dat leren een sociaal gebeuren is, waarbij samen leren een wederzijdse verrijking is. Op regelmatige tijdstippen brengen wij het sociaal gebeuren in beeld en in de belangstelling.
 
Wij beseffen heel goed dat onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van de kinderen een proces is dat veel begrip en geduld vraagt. Wij zoeken dan ook steeds naar hulpmiddelen of methodes om kinderen te ondersteunen bij hun leren op school.
Terug naar de inhoud