Visie detail 4 - VZW Sint-Franciscusscholen

Ga naar de inhoud
WERKEN AAN DE ONTPLOOIING VAN IEDER KIND, VANUIT EEN BREDE ZORG.  
 

 
Omgaan met verschillen tussen kinderen.  

 
Als leerkracht zijn we verantwoordelijk voor elke leerling, hoe anders, zwak of lastig die ook is.  Elke dag geven we elk kind telkens nieuwe kansen.  
Hierbij respecteren we een verschillend ontwikkelingstempo bij de kinderen.  Door te zorgen voor een rijke begeleiding, een rijk aanbod en een rijk klasmilieu willen we dat kinderen zich zo veel mogelijk ontwikkelen.  

 
Het creëren van gelijke onderwijskansen voor alle kinderen.  

 
Kinderen die op onze school komen, hebben niet allemaal dezelfde achtergrond.  Bij sommige kinderen is de kloof tussen thuiscultuur en schoolcultuur groot en verhoogt daardoor het risico op het op school minder goed te doen.  De socio-culturele en economische kenmerken van het gezin waarin ze opgroeien bepalen mee de kansen die kinderen hebben binnen hun schoolloopbaan.  
 
Ook zijn er heel wat andere individuele verschillen waar onze leerkrachten rekening mee houden: contextkenmerken, verschillen in fysieke en psychologische ontwikkeling, verschil in motivatie, leerstijl, leervermogen en talent.  

 
Aanpak afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen.  

 
In de eerste plaats is het de klasleerkracht die werkt aan een brede basiszorg.  Het is dan ook belangrijk dat we als leerkracht gaan differentiëren.  We gaan flexibel om met doelen, inhouden, instructie, tempo, werkvormen, groeperingsvormen en evaluatie bij het nastreven van het gemeenschappelijk curriculum.  
 
Sommige kinderen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Zij volgen een individueel aangepast curriculum, krijgen een aangepaste aanpak of organisatie.  Sommige hebben nood aan een school op maat.  Als onze school een aantal redelijke aanpassingen doet, kan ze misschien zelf de school op maat worden.  
 
Door het toepassen van ons zorg- en talenbeleid willen wij alle kinderen zo veel mogelijk kansen geven om hun schoolloopbaan tot een goed einde te brengen.  
 
 
Wij willen elk kind optillen naar een hoger ontwikkelingsniveau. Daarom willen we werken aan de ontplooiing van elk kind, rekening houdend met zijn mogelijkheden en zijn beperkingen.
 
Wij willen aldus onderwijs op maat nastreven. Zo krijgen alle kinderen gelijke onderwijskansen. We willen alle kinderen vanuit hun eigen mogelijkheden zich laten ontwikkelen als totale persoon.
 
Daarnaast willen we kinderen die risico’s lopen in hun ontwikkeling of in hun leren bedreigd zijn, ook optimale groeikansen geven.

 
Onze uitgangspunten zijn:

 
   
 • Het is belangrijk bij de start van het nieuwe schooljaar de beginsituatie van elk kind te kennen m.a.w. zicht te hebben op het ontwikkelingsniveau waarop het kind zich bevindt op elk vlak: cognitief, socio-emotioneel, motorisch, …
 •  
 • Wij bouwen vaste overlegmomenten in waarop de evolutie van alle kinderen besproken wordt en waarbij extra-aandacht besteed wordt aan de kinderen met ontwikkelingsproblemen van welke aard dan ook. Dit zijn de "MDO’s” (MultiDiciplinair Overleg). Daarnaast zijn er veelvuldig (vraaggestuurd, periodiek,...) overlegmomenten in het team.
 •  
 • Het is belangrijk dat alle informatie i.v.m. de ontwikkeling van het kind en alle interventies om het kind daarbij extra-hulp te bieden systematisch en op een gestructureerde manier genoteerd worden. Dit wordt bijgehouden in het leerlingdossier. Dit is het Kindvolgsysteem/ Leerlingvolgsysteem.
 • We organiseren rijke differentiatiemomenten vanaf de kleuterschool om de kinderen op te tillen of bij te sturen. Het BHV-model wordt door alle leerkrachten toegepast. Ook de organisatievorm wordt soms aangepast aan deze differentiatie: niveaugroepen, binnenklasdifferentiatie, hoekenwerk, zelfinstructiefiche,...
 •  
 • We zijn steeds op zoek naar goede leermiddelen die het leerproces  van kinderen gaan ondersteunen.
 •  
 • De school beschikt over verschillende methodes die onze meerbegaafde (goed- en hoogbegaafde) kinderen uitdagen.
 •  
 • Bij het beoordelen van de resultaten van een kind wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en de vaardigheden van het kind. Indien nodig plaatsen we kinderen op een individuele leerlijn.
 •  
 • We bereiden de kinderen voor op de overgang naar een volgende klas.
 •  
 • We informeren de kinderen en de ouders bij de overgang van het kleuteronderwijs naar het lager onderwijs en van het 6de leerjaar naar het middelbaar onderwijs
 •  
 • Wij ondersteunen de ouders en de kinderen van het 6de leerjaar bij de keuze van de richting in het middelbaar onderwijs.
 •  
 • Wij streven er naar om ons onderwijsaanbod af te stemmen op een harmonische ontwikkeling van de totale persoon in een stimulerend opvoedingsklimaat.
     
·       De wereld vanuit verschillende invalshoeken bij de kinderen brengen is ons onderwijsaanbod richten op een harmonische ontwikkeling van het kind:
 
o    De wereld van taal en communicatie
o    De wereld van het muzische
o    De wereld van cijfers en feiten
o    De wereld van de techniek
o    De wereld van het samenleven
o    De wereld van het verleden en heden
o    De wereld van het goede
o    De wereld van zingeving.
             
Terug naar de inhoud