Visie detail 2 - VZW Sint-Franciscusscholen

Ga naar de inhoud
WERKEN AAN EEN GEÏNTEGREERD ONDERWIJSINHOUDELIJK AANBOD.  

In de kleuterschool gaan we uit van de 11 ontwikkelingsdomeinen.  
In de lagere school hebben we 7 leergebieden: bewegingsopvoeding, Frans, godsdienst, muzische opvoeding, Nederlands, wereldoriëntatie en wiskunde.  
Ook de leergebiedoverschrijdende thema’s leren leren, relationele vorming en mediaopvoeding komen aan bod.  

 • Wij proberen door de aangereikte activiteiten en lessen de kinderen basiskennis, basisvaardigheden en basishoudingen bij te brengen.
 • Wij creëren kansen waarbij de kinderen het vroegere geleerde  (kennis, vaardigheden, houdingen) kunnen gaan toepassen, zodat integratie en transfer van het geleerde nog kan verdiepen.
 • We begeleiden de kinderen om zelf problemen te leren oplossen door hen stappenplannen (leerstrategieën) aan te bieden.
 • We laten de kinderen zoveel mogelijk zelf creëren en exploreren.
 • Wij geven kinderen de kans met al hun zintuigen de werkelijkheid te ontdekken: ruiken, proeven, horen, zien, voelen,…
 • Regelmatig krijgen kinderen de kans om muzisch, creatief bezig te zijn.
 • We proberen de lesonderwerpen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de belevings- en leefwereld van de kinderen.
 • We bespreken met de kinderen thema's uit hun leefwereld en de actualiteit om hen zo een eigen mening te leren vormen over de hen omringende dingen en gebeurtenissen.
 • We proberen de kinderen zoveel mogelijk kansen te bieden om op hun manier hun fijne en grove motoriek te laten ontwikkelen.
 • We proberen de leergebiedoverschrijdende leerdomeinen leren leren, sociale vaardigheden en ICT-competenties (computervaardigheden) te integreren in de verschillende leerdomeinen en in de dagdagelijkse klaspraktijk
 • Bij de evaluatie en de rapportering worden alle facetten van het kind beoordeeld (woordelijk,scores en met symbolen) en wordt adhv THEMA-codes gedifferentieerd.
 • De leerkrachten plegen overleg zodat zij van elkaar weten wat in een leerjaar en over de verschillende leerjaren heen in de lessen aangeboden wordt.
 
Het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes gaat geleidelijk aan.  Leerlingen nemen hier eerst kennis van, vervolgens gaan ze dit beheersen om uiteindelijk toe te passen in verschillende situaties.
 
We werken aan een goede basis vanaf de peuterklas tot het zesde leerjaar.  We gebruiken nieuwe leermethoden waarbij het ontwikkelingsplan en de leerplannen van het katholiek basisonderwijs de leidraad vormen en voeren deze geleidelijk aan in.  Dit om zo de ontwikkelingsdoelen en eindtermen te behalen.  Hierbij zijn onze uitgangspunten:

 
Terug naar de inhoud